home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Studie Gasthuisplaats Delft
 
Programma:
  • 13 grachtwoningen (11 st. Koornmarkt / 2 st. Brab. Turfmarkt)
  • 10 woningen aan binnenhof
  • 3 stadswoningen aan huyterstraat
  • 19 appartementen aan dwarsstraat
  • hoteluitbreiding met 15 kamers + 3 hotelapp.
  • 175 p.p. in ondergrondse stallingsgarage
  • algemeen: binnenhof/speelterrein/hotelterras/poortdoorgangen

 

Opdrachtgever:       Volker Wessels Vastgoed Zoetermeer
Architect:       duoS architecten te Delft
Constructeur:  
Aannemer:  
Oplevering:  


Stedenbouwkudige visie :
Het plangebied, omringd door twee grachtstraten (Koornmarkt en Brabantse Turfmarkt) en twee dwarsstraten (Huyterstraat en Gasthuissteeg), is gelegen in het zuidelijke deel van de Delftse binnenstad.
Reeds gedurende vele jaren is het terrein Gasthuisplaats in gebruik als tijdelijk parkeerterrein voor ca. 165 auto’s, deels (50%) voor bezoekers en deels (50%) voor vergunninghouders in de binnenstad. Daarmee biedt het terrein een rommelige, desolate uitstraling welke geheel niet past bij het omliggende gebiedskarakter; de beeldwaarde van een aantal aanliggende (uiteindelijk te slopen) bestaande gebouwen draagt hiertoe eveneens bij.
Het te ontwikkelen plangebied vormt, naast de locatie Kruisstraat-Yperstraat, de laatste grote nieuwbouwopgave in de binnenstad van Delft.
In het verlengde van de gemeentelijke ontwikkelingsvisie van november 2005 met de daarin opgenomen stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden voor het plangebied Gasthuisplaats e.o. wil de voorliggende uitgewerkte planontwikkeling met als modelkeuze: “binnenhof” een voorzet geven t.a.v. de inrichtingsmogelijkheden:

Een heldere, ruimtelijke structuur met gevarieerde bebouwing in een duidelijke samenhang met de diverse soorten open(bare) ruimtes en met aangename verbindingsroutes binnen het plangebied welke uitkomen op de vier aanliggende straten cq stegen.

De inpassing van deze nieuwe gebiedselementen kent als basisvoorwaarde dat drie van de vier hoekbebouwingen gehandhaafd blijven waarop de nieuwe elementen (zowel gebouwen als open ruimtes) samenhangend moeten aansluiten; de kwaliteit van de bestaande, te handhaven bebouwing zal versterkt worden door de opwaardering van de nieuwe situatieve context waarin deze bebouwing wordt geplaatst. Dit geldt vooral voor het Congregatiegebouw. Een aantal vrij simpele stedenbouwkundige ingrepen maken dit plangebied, samen met de bestaande (hoek)bebouwingen, weer tot een dynamische binnenstadsplek met veel ruimtelijke verrassingen : de heldere en daarmee overzichtelijke structuur van de nieuwe plaatsing van alle bouwdelen, de intimiteit en routebeleving van en door het binnenhof, de ruimtelijke beleving van de gevelwanden en open ruimtes aan de dwarssteeg alsmede de routekwaliteit van de turfmarktsteeg / synagogesteeg vormen de belangrijkste kenmerken van deze planontwikkeling. Het geheel zal zich op een vanzelfsprekende manier voegen in de morfologie van de Delftse binnenstad.

De gevelwanden aan de verbindingsroutes (dwarssteeg / turfmarktsteeg / synagogesteeg), aan de Gasthuissteeg alsmede de gevelvlakken aan het binnenhof hebben een geparceleerde en “modern-historische” vormgeving als kenmerk met bijzondere verfijningen in de gevelarchitectuur; de toplaag wordt beëindigd met een combinatie van platte en hellende (lessenaars) daken.
De gevelwand aan de Huyterstraat (hoteluitbreiding / 3 herenhuizen) alsook de bijbehorende binnengevel hebben een meer grootschalige vormgeving waarbij de gevelvlakken wel een karakteristieke, binnenstedelijke invulling hebben.
De gevelwanden aan de beide grachten (Koornmarkt – Brab. Turfmarkt) zijn enigszins “klassiek” vormgegeven met sterke parcellering en ritmering in de gevelopbouw; de toplagen zijn afgedekt met hellende (pannen/leien)daken welke aansluiten op tuitgevels / kapeldozen.
De centrale poortdoorgang naar het binnenhof is min of meer een replica van het bestaande poortgebouw.
De voorgestelde vormgeving van de diverse gebouwde gebiedsdelen is bedoeld als sfeerweergave voor een serene, enigszins traditionele architectuur in gemêleerde baksteen (handvorm) met een fijnschalige uitstraling en een duidelijke articulatie in de gevelwanden waarin merendeels verticale gevel-componenten zijn opgenomen.

De woningdifferentiatie is zeer verscheiden : grote en minder grote  grachthuizen; middelgrote herenhuizen (Huyterstraat) en hofwoningen ; appartementen met 2 kamers (3 st.) en 3 kamers (16 st.) ; hoteluitbreiding met 15 kamers / 3 app. / alg. begane grond ; 2 bijz. ruimtes aan de dwarssteeg.
 

                    
 
                       

 

 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten