home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Studie Kruisstraat-Yperstraat Delft
 
Programma:
 • deellocatie 1: 19 appartementen + 18 stadswoningen

 • deellocatie 2: 20 appartementen / 13 stadswoningen /
  7 patiowoningen

 • 138 p.p. in ondergrondse stallingsgarage

 • 172 m² bedrijfsruimte

 • speelterrein ca. 650 m²

 

Opdrachtgever:    Volker Wessels Vastgoed Zoetermeer
Architect:    duoS architecten te Delft
Constructeur:  
Aannemer:  
Oplevering:  


Stedenbouwkundige visie :

Het plangebied Kruisstraat-Yperstraat vormt, naast de locatie Gasthuisplaats e.o., de laatste grote nieuwbouwopgave in de binnenstad van Delft.
Het huidige belevingskarakter van het gebied is uiterst negatief, enerzijds vanwege de rommelige uitstraling van het parkeerdek (Yperdek) aan Kruisstraat w.z. / Yperstraat z.z. en anderzijds vanwege de huidige leegstand van de voormalige bibliotheek alsmede de aanwezigheid van twee stadshinderlijke bedrijven (Kwik-Fit en Köhler) aan Kruisstraat-Yperstraat n.z. De bebouwing van deze laatstgenoemde functies kenmerkt zich door een “bedrijfsloodsen”-uitstraling welke eerder thuishoort op een tweederangs bedrijventerrein.
In zijn geheel heeft het plangebied een zodanig negatieve impact op de kwaliteit van de rondomliggende binnenstad dat herontwikkeling tot een hoogwaardig woongebied een primaire vereiste is.

In de planontwikkeling zijn een aantal voormalige van de historische secundaire verkavelingsstructuur alsmede een nieuwe doorsteek geïntroduceerd welke de leidraad vormen voor de conceptuele stedenbouwkundige planopzet van het gebied rondom Kruisstraat – Yperstraat. 

 • een nieuwe (zuid-noord) doorsteek tussen Kruisstraat en Molslaan waardoor een liniaire en langgerekte as ontstaat vanaf de Ezelsveldlaan t/m Beestenmarkt

 • een nieuwe (oost-west) routing tussen Kruisstraat en Oosteinde in de vorm van een poortoverbouwing met aansluitend een binnenstraat en in het verlengde via het speelplein de Coomansstraat

 • een vernieuwde (zuid-noord) route, zijnde de Doorniksteeg, tussen Gasthuislaan en Yperstraat welke uitkomt op een bestaande, te handhaven open ruimte

Tevens zijn een aantal bestaande (verbeterde cq vernieuwde) open ruimtes alsmede enkele nieuwe (openbare) plekken opgenomen in het planvoorstel welke een sterke relatie hebben met de aanliggende bebouwing cq assen-straten-routings.

 • het vernieuwde speelplein op het parkeerdek aan de Yperstraat – Doorniksteeg met aan weerszijden de centrale binnenstraat resp. de Coomansstraat

 • het verbeterde speelpleintje achter buurthuis De Molshoop welke ruimtelijk wordt verbonden met het binnenhof (patiowoningen) aan de nieuwe doorsteek Kruisstraat-Molslaan

 • de nieuwe groene binnenhoven aan weerszijden van de nieuwgeplande doorsteek Kruisstraat – Molslaan

De verkaveling van alle nieuwe bebouwing in het plangebied vloeit rechtstreeks voort uit de voornoemde ontwerpbesluiten mbt straten-assen-doorsteken resp. de diverse open ruimtes.In de ontworpen verkavelingsopzet vormt de benadrukking van de haakse hoekomgang van de Kruisstraat in de vorm van twee loodrecht t.o.v. elkaar geplaatste hogere appartementgebouwen de basis voor de resterende verkaveling ; de lagere naast- en achtergelegen bebouwingsvormen rondom Yperstraat – binnenstraat – binnenhof volgen feitelijk de ontworpen structuur zoals eerder genoemd.
Deze liniaire (strooksgewijze) bouwcomponenten verlopen in oost-west richting met haaks gedraaide korte eindblokjes tpv het uiteinde van de binnenstraat nabij het speelplein Doorniksteeg.

 


 

 

 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten